Положення про Постійно діючий третейський суд при Асоціації "Українська спілка правників" Печать

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ПРАВНИКІВ"


Стаття 1. Положення про третейський суд

1.1. Положення про Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Українська спілка правників» (надалі - Положення) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про третейські суди”, іншого законодавства України та визначає порядок створення, організації професійної діяльності та ліквідації третейського суду.

1.2. Третейський суд утворюється відповідним рішенням, прийнятим на Загальних зборах засновника – Асоціації «Українська спілка правників».

Стаття 2. Правовий статус третейського суду

2.1. Третейський суд є недержавним органом, який утворено на необмежений строк дії з метою його діяльності для вирішення спорів щодо захисту майнових та немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб і який свою діяльність ґрунтує на підставі Конституції України, Закону України „Про третейські суди”, Положення та Регламенту третейського суду.

2.2. Третейський суд визнається утвореним з моменту його державної реєстрації, не має статусу юридичної особи, не займається підприємницькою діяльністю і не має на меті отримання прибутку.

Стаття 3. Офіційна назва третейського суду

3.1. Повна офіційна назва: Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Українська спілка правників».

3.2. Скорочена офіційна назва: Третейський суд при Асоціації «УСП».

Стаття 4. Місцезнаходження третейського суду

4.1. Місцезнаходження третейського суду: місто Київ, вул. Заболотного, буд. 150.

Стаття 5. Атрибути третейського суду

5.1. Третейський суд має право використовувати символіку Засновника – Асоціації «Українська спілка правників».

5.2. Третейський суд має власну печатку, штампи, фірмові бланки, зразки яких затверджуються Головою третейського суду.

Стаття 6. Майно третейського суду

6.1. Майно третейського суду формується за рахунок засновника і знаходиться на праві оперативного використання.

Стаття 7. Засновник третейського суду

7.1. Засновником третейського суду є Асоціація «Українська спілка правників». Рішення про утворення постійно діючого третейського суду, обрання та звільнення Голови за заступника третейського суду приймається Загальними зборами Асоціації «Українська спілка правників».

7.2. Загальні збори Асоціації «Українська спілка правників» уповноважені затверджувати Регламент третейського суду, це Положення, Список суддів, Положення про третейські збори та витрати та інші документи третейського суду.

7.3. Засновник забезпечує третейський суд всім необхідним рухомим і нерухомим майном для його нормальної роботи.

Стаття 8. Компетенція третейського суду

8.1. Третейський суд вирішує будь-які спори за згодою сторін, що виникають з цивільних чи господарських правовідносин між юридичними та/або фізичними особами, за винятком:

- справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;

- справ, пов'язаних з державною таємницею;

- справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

- справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

- справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;

- інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

- справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

Стаття 9. Принципи організації i діяльності третейського суду

9.1.Третейський суд створюється i діє на принципах:

- законності;

- незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;

- рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;

- змагальності сторін, свободи в наданні ними третейського суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

- обов’язковості для сторін рішень Третейського суду;

- добровільності утворення третейського суду ;

- добровільності згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

- арбітрування;

- самоврядування;

- всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;

- сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

Стаття 10. Структура і склад третейського суду

10.1. Третейський суд складається з Президії третейського суду, Голови Третейського суду, його заступника, третейських суддів та секретаріату.

10.2. Структура і чисельність третейського суду визначається штатним розкладом, затвердженим у встановленому порядку Головою третейського суду.

10.3. Призначення третейських суддів для розгляду конкретної справи здійснюється згідно правил, встановлених Регламентом.

Стаття 11. Президія третейського суду

11.1. Президія є вищим органом самоврядування третейського суду.

11.2. Президія третейського суду складається з трьох членів третейського суду. До Президії третейського суду обов’язково входить Голова третейського суду та його заступник, інший член затверджується на Загальних зборах Асоціації «Українська спілка правників».

11.3. Всі рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів.

Стаття 12. Голова третейського суду

12.1. Третейський суд очолює Голова третейського суду, який призначається на Загальних зборах Асоціації «Українська спілка правників».

12.2. Головою третейського суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу освіту, стаж роботи у галузі права не менше п'яти років, високі моральні, професійні якості та вільно володіє державною мовою.

12.3. Голова третейського суду:

- здійснює організаційне керівництво діяльністю третейського суду;

- погоджує у встановленому порядку структуру і чисельність третейського суду, яка визначається штатним розкладом;

- подає склад суддів третейського суду, який затверджується Загальними зборами Засновника;

- розглядає заяви про призначення на посаду судді чи припинення повноважень судді і видає відповідне розпорядження, яке затверджується Загальними зборами Засновника;

- застосовує до працівників секретаріату третейського суду заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- організовує ведення судової статистики;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату третейського суду;

- представляє третейський суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

- здійснює інші передбачені законами України, Регламентом третейського суду та цим Положенням повноваження.

12.4. Голова третейського суду з питань, що належать до його повноважень, видає ухвали, накази та розпорядження.

12.5. Голова третейського суду та заступник голови третейського суду мають право бути третейськими суддями у вирішенні спорів третейським судом.

Стаття 13. Секретаріат третейського суду

13.1. Секретаріат третейського суду очолюється відповідальним секретарем.

13.2. Відповідальний секретар третейського суду призначається Генеральним директором Засновника.

13.3. Відповідальний секретар організовує діловодство і виконує інші передбачені Регламентом функції.

Стаття 14. Відповідальний секретар

14.1. Відповідальний секретар третейського суду може мати заступника.

14.2. Відповідальний секретар, а в його відсутність його заступник, організує та веде діловодство, пов’язане з діяльністю третейського суду, а також виконує інші функції, передбачені Регламентом третейського суду.

14.3. Відповідальний секретар третейського суду і його заступник призначаються Генеральним директором Асоціації «Українська спілка правників». Розподіл обов’язків між ними, а також між іншими працівниками секретаріату, здійснює відповідальний секретар.

Стаття 15. Підстави та порядок припинення діяльності третейського суду

15.1. Припинення діяльності третейського суду може бути проведено шляхом ліквідації згідно рішення Загальних зборів Асоціації «Українська спілка правників».

Рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду тягне за собою припинення його діяльності.

15.2. Майно, належне третейському суду, а також матеріали третейських судових справ та секретаріату суду передаються засновнику третейського суду, що підтверджується актом здачі-приймання.

15.3. Третейський суд вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту анулювання реєстраційного свідоцтва.